Onbalans forecast prijzen
21-09-2021
16:12 h
16:11 h
16:10 h
16:09 h
16:08 h
Prijs opregelen Prijs afregelen Regeltoestand RVV Noodvermogen
129,69
129,69
Afregelen
Nee
Nee
129,69
129,69
Afregelen
Nee
Nee
138,14
138,14
Afregelen
Nee
Nee
138,14
138,14
Afregelen
Nee
Nee
138,14
138,14
Afregelen
Nee
Nee
EPEX Spot NL
21-09 22-09
Alle Uren [0 - 24] 150,38 158,19
Piekuren [7 -23] 159,95 172,35
Daluren [20 - 8] 144,00 151,06
Superpiek uren [8-20] 156,76 165,32
EPEX Spot NL per uur
uur 21-09 22-09
0 - 1 130,12 196,05
1 - 2 128,01 104,78
2 - 3 121,34 99,64
3 - 4 114,94 94,60
4 - 5 119,04 100,04
5 - 6 132,98 119,09
6 - 7 172,34 181,00
7 - 8 190,85 203,90
8 - 9 190,00 217,90
9 - 10 176,92 185,26
10 - 11 160,10 170,15
11 - 12 151,80 159,93
12 - 13 145,06 151,00
13 - 14 132,50 139,69
14 - 15 129,71 132,32
15 - 16 128,53 132,33
16 - 17 132,50 139,97
17 - 18 165,21 165,90
18 - 19 177,48 183,79
19 - 20 191,34 205,55
20 - 21 182,87 248,28
21 - 22 163,08 157,65
22 - 23 141,30 163,97
23 - 24 131,18 143,69
Elektriciteit NL
endofday - 20 Sep
Base Piek [8-20]
October 2021 155,84 173,55
November 2021 171,15 189,04
December 2021 164,94 186,16
January 2022 171,06 190,57
February 2022 168,85 182,40
March 2022 158,83 169,33
Q4 2021 163,90 183,11
Q1 2022 166,16 180,38
Q2 2022 87,24 95,84
Q3 2022 87,44 94,85
Cal 2022 107,48 119,63
Cal 2023 72,81 84,03
Cal 2024 66,34 76,96
Cal 2025 64,05 71,59
EPEX Spot BE
21-09 22-09
Alle Uren [0 - 24] 0,00 0,00
Piekuren [7 -23] 0,00 0,00
Daluren [20 - 8] 0,00 0,00
Superpiek uren [8-20] 0,00 0,00
EPEX Spot BE per uur
uur
Elektriciteit BE
endofday - 20 Sep
Base
October 2021 161,00
November 2021 174,20
December 2021 166,31
January 2022 175,57
February 2022 174,79
March 2022 152,06
Q4 2021 167,09
Q1 2022 167,24
Q2 2022 81,24
Q3 2022 79,91
Cal 2022 104,05
Cal 2023 71,90
Cal 2024 65,64