Onbalans forecast prijzen
15-10-2021
22:06 h
22:05 h
22:04 h
22:03 h
22:02 h
Prijs opregelen Prijs afregelen Regeltoestand RVV Noodvermogen
186,92
186,92
Opregelen
Nee
Nee
185,80
185,80
Opregelen
Nee
Nee
185,22
185,22
Opregelen
Nee
Nee
184,64
184,64
Opregelen
Nee
Nee
185,22
185,22
Afregelen
Nee
Nee
EPEX Spot NL
15-10 16-10
Alle Uren [0 - 24] 190,92 197,99
Piekuren [7 -23] 230,18 194,27
Daluren [20 - 8] 153,24 207,32
Superpiek uren [8-20] 228,59 188,67
EPEX Spot NL per uur
uur 15-10 16-10
0 - 1 97,06 282,59
1 - 2 86,08 238,00
2 - 3 80,30 199,28
3 - 4 72,90 182,80
4 - 5 76,63 151,05
5 - 6 77,26 159,68
6 - 7 130,00 219,00
7 - 8 202,79 195,50
8 - 9 265,00 227,28
9 - 10 260,00 239,67
10 - 11 246,59 200,00
11 - 12 237,00 200,00
12 - 13 200,10 165,83
13 - 14 163,57 114,90
14 - 15 155,00 134,80
15 - 16 195,80 149,47
16 - 17 209,73 141,40
17 - 18 254,88 202,52
18 - 19 250,00 235,09
19 - 20 305,46 253,06
20 - 21 275,00 231,94
21 - 22 229,70 200,34
22 - 23 232,33 216,54
23 - 24 278,80 211,08
Elektriciteit NL
endofday - 14 Oct
Base Piek [8-20]
November 2021 226,06 275,32
December 2021 236,94 286,25
January 2022 244,14 290,56
February 2022 245,46 294,69
March 2022 195,95 239,85
April 2022 113,61 135,59
Q1 2022 227,97 273,63
Q2 2022 108,20 128,10
Q3 2022 104,01 121,71
Q4 2022 112,68 147,81
Cal 2022 137,79 167,23
Cal 2023 83,34 96,63
Cal 2024 67,73 84,45
Cal 2025 66,02 82,81
EPEX Spot BE
15-10 16-10
Alle Uren [0 - 24] 0,00 0,00
Piekuren [7 -23] 0,00 0,00
Daluren [20 - 8] 0,00 0,00
Superpiek uren [8-20] 0,00 0,00
EPEX Spot BE per uur
uur
Elektriciteit BE
endofday - 14 Oct
Base
November 2021 218,28
December 2021 226,98
January 2022 238,03
February 2022 244,17
March 2022 190,44
April 2022 115,18
Q1 2022 223,56
Q2 2022 103,77
Q3 2022 99,13
Q4 2022 112,77
Cal 2022 134,39
Cal 2023 82,44
Cal 2024 67,72