Onbalans forecast prijzen
22-09-2021
14:05 h
14:04 h
14:03 h
14:02 h
14:01 h
Prijs opregelen Prijs afregelen Regeltoestand RVV Noodvermogen
112,38
112,38
Afregelen
Nee
Nee
111,78
111,78
Afregelen
Nee
Nee
110,60
110,60
Afregelen
Nee
Nee
109,41
109,41
Afregelen
Nee
Nee
111,49
111,49
Afregelen
Nee
Nee
EPEX Spot NL
22-09 23-09
Alle Uren [0 - 24] 158,19 131,17
Piekuren [7 -23] 172,35 144,19
Daluren [20 - 8] 151,06 131,32
Superpiek uren [8-20] 165,32 131,01
EPEX Spot NL per uur
uur 22-09 23-09
0 - 1 196,05 143,26
1 - 2 104,78 102,93
2 - 3 99,64 84,23
3 - 4 94,60 75,32
4 - 5 100,04 70,06
5 - 6 119,09 78,91
6 - 7 181,00 120,02
7 - 8 203,90 179,70
8 - 9 217,90 200,06
9 - 10 185,26 162,73
10 - 11 170,15 124,40
11 - 12 159,93 79,90
12 - 13 151,00 78,00
13 - 14 139,69 79,90
14 - 15 132,32 78,00
15 - 16 132,33 100,00
16 - 17 139,97 110,00
17 - 18 165,90 160,00
18 - 19 183,79 165,94
19 - 20 205,55 233,20
20 - 21 248,28 194,90
21 - 22 157,65 184,00
22 - 23 163,97 176,37
23 - 24 143,69 166,17
Elektriciteit NL
endofday - 21 Sep
Base Piek [8-20]
October 2021 154,44 167,50
November 2021 172,15 187,65
December 2021 164,50 183,58
January 2022 171,52 191,51
February 2022 169,47 183,68
March 2022 159,78 170,87
Q4 2021 163,60 179,82
Q1 2022 166,84 181,65
Q2 2022 86,35 95,10
Q3 2022 86,65 93,98
Cal 2022 106,85 118,87
Cal 2023 72,14 83,00
Cal 2024 65,85 75,75
Cal 2025 62,57 69,00
EPEX Spot BE
22-09 23-09
Alle Uren [0 - 24] 0,00 0,00
Piekuren [7 -23] 0,00 0,00
Daluren [20 - 8] 0,00 0,00
Superpiek uren [8-20] 0,00 0,00
EPEX Spot BE per uur
uur
Elektriciteit BE
endofday - 21 Sep
Base
October 2021 151,50
November 2021 173,14
December 2021 164,71
January 2022 172,89
February 2022 173,05
March 2022 150,96
Q4 2021 163,00
Q1 2022 165,39
Q2 2022 80,41
Q3 2022 79,42
Cal 2022 103,01
Cal 2023 71,71
Cal 2024 66,16